15 t/m 20 Augustus gesloten i.v.m. vakantie

Maandag 22 augustus staan wij weer voor u klaar.

Huro Auto's Garantievoorwaarden

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden of 10.000 gereden kilometers na afgifte van dit bewijs. Het geen dat als eerst wordt overschreden. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende kostprijs. 

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio/navigatiesysteem en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

9. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. De garantie vervalt in geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur.

10. Deze garantie geldt uitsluitend indien garantie is afgegeven door een bij Huro Auto's gekochte auto, waarvan de koopprijs  tenminste bedraagt: 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

11. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.